Opracowanie Ludzie bezdomni

ŚCIĄGA Z LEKTURY

Opracowanie „Ludzie bezdomni”

1. Geneza utworu

Powieść powstała w latach 1898 – 1899 i została postdatowana, bowiem wydano ją w roku 1889 z datą 1900.

2. Znaczenie utworu

Powieść Żeromskiego od chwili wydania stała się wydarzeniem literackim i społecznym, była przeżyciem pokoleniowym i zyskała miano dzieła epokowego, przynosząc autorowi wielką sławę. Jest ona przykładem nowego typu powieści – powieści młodopolskiej. Wykreowany w niej został specyficzny dla twórczości autora typ bohatera – altruisty, idealisty poświęcającego własne życie dla dobra innych ludzi.

3. Gatunek literacki

Powieść młodopolska.

4. Cechy gatunku widoczne w utworze

W powieści „Ludzie bezdomni” współistnieją obok siebie różne sposoby opisu rzeczywistości (różne metody twórcze) – realizm, naturalizm, impresjonizm, symbolizm i preekspresjonizm, cechuje ją luźna kompozycja i skłonność do liryzacji prozy.

5. Czas i miejsce akcji

Czas akcji obejmuje okres ponad 3 lat, przypuszczalnie w latach 90. XIX wieku. Akcja powieści rozpoczyna się wiosna w Paryżu (rozdział „Wenus z Milo”), wydarzenia następnego rozdziału („W pocie czoła”) mają miejsce po upływie roku, jednego z ostatnich dni czerwca […] w Warszawie. W kwietniu kolejnego roku Judym wyjeżdża z Warszawy do Cisów (rozdział „Swawolny Dyzio”), gdzie przebywa cały rok. Następnie udaję się do Sosnowca („Gdzie oczy poniosą”). Akcja kończy się we wrześniu w Zagłębiu. Ponadto rozdział („W drodze”) opisuje podróż rodziny Wiktora do Winterthur w Szwajcarii. Przedakcja (na zasadzie retrospekcji obejmuje wydarzenia sięgające 1864 roku – emigracja Leszczykowskiego) oraz wspomnienia z dzieciństwa Tomasza i Joasi.

6. Bohaterowie

7. Do najważniejszych symboli w powieści zaliczyć należy

8. Istotne miejsca w utworze

Ulice Ciepła i Krochmalna – bardzo biedne i zaniedbane ulice Warszawy zamieszkiwane przez Żydów i margines społeczny.

Chateau – Rouge – paryska noclegownia dla bezdomnych, którzy musieli płacić za miejsce do spania na podłodze.

Czworaki w Cisach – zabudowania folwarczne, budynki zawierające skromne mieszkania dla czterech rodzin.

9. Problematyka i główne przesłanie

W powieści rozpoznać można elementy światopoglądu pozytywistycznego, polegające na silnym zaangażowaniu społecznym (realistyczne, z elementami naukowości, opisy życia biedoty, pracy w kopalniach i fabrykach), jednakże są one ukazane w wymiarze indywidualnej, prywatnej sprawy bohatera, jego poczucia obowiązku, nakazu sumienia i wrażliwości moralno – etycznej. Żeromski podejmuje problematykę nędzy najniższych warstw społecznych i kwestię odpowiedzialności za taki stan rzeczy środowiska lekarskiego, czy ogólniej – inteligencji, która powinna stać się, według niego, grupą obejmującą przywództwo w narodzie. Autor akcentuje różnice społeczne, piętnując obojętność warstw wyższych (głównie szlachty, właścicieli ziemskich i bogatych mieszczan, dorobkiewiczów) wobec nędzy biedoty wiejskiej i proletariatu. Otwarte zakończenie powieści prowokuje do dyskusji czy Judym postąpił słusznie, odrzucając miłość Joasi, i w jakim zakresie można (czy też wręcz: należy) poświęcić życie osobiste, by realizować szczytne założenia pomocy potrzebującym.

10. Powieść młodopolska

„Ludzie bezdomni” to powieść młodopolska. Decydują o tym:

 • kompozycja epizodyczna
 • narracja prowadzona z różnych punktów widzenia i w różnych formach stylistycznych
 • liryzacja prozy (tzw. Bogate mówienie)
 • obfitość epitetów, metafor
 • obrazy symboliczne
 • kontrasty
 • wyrażenia patetyczne i egzaltowane
 • psychologizacja krajobrazu
 • bohater młodopolski

11. „Ludzie Bezdomni” na tle poglądów literackich i filozoficznych epoki

Młoda Polska to okres, w którym współistnieją ze sobą różnorodne prądy literackie i filozoficzne. „Ludzie bezdomni” są swego rodzaju syntezą zainteresowań epoki.

Prądy literackie

Realizm

Akcja rozgrywa się w konkretnym miejscu i czasie. Opisy zawierają wiele szczegółów zgodnych z realiami epoki. Bohaterowie to pewne typy ludzkie, charakterystyczne dla społeczeństwa przełomu XIX i XX wieku.

Cel: przedstawienie obrazu społeczeństwa.

Naturalizm

Opisy dzielnic biedoty – Warszawa, Śląsk; warunki mieszkania chłopów w Cisach, podkreślanie brzydoty tam panującej.

Cel: podkreślenie potworności warunków bytowych najbiedniejszych.

Impresjonizm

Opisy przyrody (gra światła, delikatne barwy), będące zapisem chwili, główni bohaterowie targani różnymi emocjami, wpadają w różne nastroje, kompozycja utworu pełna scen niedających się połączyć ciągiem przyczynowo – skutkowym.

Cel: ukazanie, że świata i człowieka nie można w pełni poznać.

Symbolizm

Opisy dzieł sztuki: Wenus z Milo, Rybak, krzyk pawia (Asperges me), rozdarta sosna, tytuł utworu.

Cel: podkreślenie problemów moralno – społecznych.

Ekspresjonizm

Mocne kontrasty, patos, egzaltacja, deformacja, karykatura.

Cel: Podkreślenie biedy ludzi pracujących.

Prądy Filozoficzne

Schopenhaueryzm

Przekonanie, że człowiek całe życie dąży do szczęścia, ale nigdy go nie osiągnie, jest to filozofia pesymizmu, niemocy, marazmu – jej wyznawcą w powieści jest Korzecki, w pewnych fragmentach nastroje dekadenckie charakteryzują również Tomasza Judyma. Filozofia ta zostaje odrzucona, pojawia się nakaz walki ze złem.

Nietzscheanizm

Kult jednostki silnej, potężnej, wyrastającej ponad tłum, nadczłowieka; Karbowski, Korzecki, Judym. Polemika z tą filozofią, odrzucenie skrajnego indywidualizmu.

Marksizm

Przekonanie, że stosunki ekonomiczne regulują wszystkie procesy życia społecznego, a konflikt między klasą posiadającą a pracującą jest koniecznością dziejową. Świadomy swej pozycji i praw jest Wiktor Judym (za walkę o prawa dla robotników zostaje zwolniony, musi wyjechać wraz z rodziną „za chlebem”, ponieważ nie może znaleźć pracy). Filozofia ta zostaje odrzucona ze względu na metodę (rewolucja), która jest złem – nie można walczyć złem ze złem.

12. Konteksty i nawiązania

Na ukształtowanie przez Żeromskiego postaci dr. Judyma wpływ miała postawa Konrada Wallenroda, który miłość, szczęście osobiste poświęcił „dla sprawy narodu”. Podobny typ bohatera (altruisty, idealisty, społecznika) reprezentują: Stanisława Bozowska z noweli Żeromskiego „Siłaczka” i tytułowy bohater opowiadania Żeromskiego „Doktor Piotr” oraz dr Bernard Rieux z powieści Alberta Camusa „Dżuma”. Naturalistyczne opisy nędzy społecznej, a także kreacja bohaterów wrażliwych na krzywdę najuboższych można znaleźć w „Lalce” Bolesława Prusa i „Zbrodni i karze” Fiodora Dostojewskiego.

13. Charakterystyczne cytaty i symbole

 • „Lekarz dzisiejszy – to lekarz ludzi bogatych” – słowa Judyma wypowiedziane w czasie odczytu pod adresem warszawskich lekarzy.
 • „Ja muszę rozwalić te śmierdzące nory” – Judym o warunkach życia najuboższych.
 • „Ja jestem z motłochu, z ostatniej hołoty” – Judym tak określa swoje pochodzenie w rozmowie z Joasią, kiedy zamierza wyznać jej, że nie mogą zostać razem.
 • „Złe niewątpliwie jest tylko jedno: krzywda bliźniego. Człowiek – jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno. Wyjąwszy krzywdy bliźniego, wolno każdemu czynić, co chce… Granica krzywdy leży w sumieniu, w sercu ludzkim”. – Motto życiowe Korzeckiego.

14. Budowa utworu, język, styl, środki artystyczne

Powieść młodopolska łączy w sobie różne techniki pisarskie. Żeromski w „Ludziach Bezdomnych” wykorzystał realizm, naturalizm, impresjonizm i symbolizm. Do cech realistycznych utworu zaliczyć można:

Podobają Ci się podobne treści?

Zapisz się do naszego newslettera i zdobądź -20% zniżki na wszystkie opracowania! Wysyłamy tylko wartościowe treści dotyczące matury z języka polskiego!

Kupon rabatowy -20%

Wykorzystaj -20% zniżki na wszystkie opracowania! 

JPMATURA-20