Regulamin

Pamiętaj

Poniższe przedstawienie regulaminu określa warunki korzystania ze sklepu internetowego
Jpmatura.pl.
Osoby korzystające ze strony Jpmatura.pl oraz dokonujące na niej zakupu akceptują Regulamin.
Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją przepisów zapisanych Polityce
Prywatności.
Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2021r.
W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail
Kontakt@jpmatura.pl
Życzymy udanych zakupów.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokonała zakupu na stronie Jpmatura.pl
2. Operator Płatności – system płatności (przelewy24) wybór Kupującego
dokonanego w trakcie składania zamówienia,
3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https:// jpmatura.pl /regulamin,
4. Produkt – dokument w formacie PDF, udostępniony tylko kupującemu.
5. Sprzedawca – NEIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  NIP:7802900035, adres siedziby: Poznań 61-035, ul. Krańcowa 62/39
6. Dane kontaktowe:  Telefon: 536 585 195, adres e-mail: kontakt@jpmatura.pl

 

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Strony internetowej (sklepu), Sprzedawca prowadzi, sprzedaż polegającą na
płatnym dostępie do treści edukacyjnych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi
drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki
Sprzedawcy i Kupującego.
3. W celu dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych
warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1. dostęp do Internetu,
2. standardowy system operacyjny,
3. standardowa przeglądarka internetowa,
4. posiadanie aktywnego adresu e-mail. (tutaj nie wiem czy jest to konieczne ale chyba tak)
5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
6. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą
elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o
dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie.
2. Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu instrukcję dostępu do abonamentu, i
korzystania z płatnych treści w Sklepie. (instrukcję będzie znajdowała się w paragrafie 5)
3. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o
dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem
ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia
zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu
pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania
Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub
przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@jpmatura.pl. W reklamacji
Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie
rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje
Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie
stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów
elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich
przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością
cywilną lub karną.

§ 5 Zawieranie umowy

W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
1. dodać produkt, klikając w przycisk „kup teraz” ( tutaj można dodać link przekierowujący
do przycisku ) lub „Wykup” (przycisk widoczny na stronie z treścią)
2. z widoku, kliknąć (w przycisk kup pełny dostęp do treści)
3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia (Imię, Nazwisko, adres mailowy) i wybierając sposób płatności.
4. przeczytać i zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna
do dokonania zakupu,
5. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony z powrotem do Sklepu,
gdzie może korzystać z wszystkich odblokowanych treści na stronie. Z tą chwilą umowę o
dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za
zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na
adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6 Dostawa produktu elektronicznego

Po zaksięgowaniu opłaty Kupujący przez System Płatności zostanie automatycznie przeniesiony z
powrotem do Sklepu, gdzie zostanie odblokowana płatna zawartość Sklepu do swobodnego
wykorzystania z uwzględnieniem praw autorskich. W przypadku wyczyszczenia ciasteczek w
przeglądarce zostanie zablokowany Kupującemu dostęp do płatnych zasobów Sklepu. Wówczas
Kupujący, wpisując adres mailowy podany w trakcie zakupu do okna zakupu uzyska ponownie
dostęp do płatnej zawartości Sklepu. Okno zakupu zawiera instrukcję zakupu treści oraz instrukcję
odblokowania płatnej treści dostępną pod adresem (nie wiem czy to będziemy dodawać) (tutaj link
do zakładki strony )
Dostęp czasowy jest uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, jeżeli Użytkownik
wyraził na to zgodę, co wiąże się dla niego z utratą prawa odstąpienia od umowy (utratą prawa do
ewentualnych zwrotów płatnych treści udostępnianych w formie abonamentu czasowego).

§ 7 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użytkowania
materiałów edukacyjnych dostępnych w Sklepie oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
pomyłki w przedstawionej treści
2. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym
Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub
składając oświadczenie stosownej treści.
3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej
4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia
doręczenia mu reklamacji za pomocą poczty elektronicznej

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użytkowania
materiałów edukacyjnych dostępnych w Sklepie oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
pomyłki w przedstawionej treści
2. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym
Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub
składając oświadczenie stosownej treści.
3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej
4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia
doręczenia mu reklamacji za pomocą poczty elektronicznej

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi
umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły
zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1.zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie
sporu wynikłego z zawartej umowy,
2.zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a
Sprzedawcą,
3.skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji
społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej ( ten punkt można
ominąć ewentualnie można dodać ten link http://polubownie.uokik.gov.pl.)
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
usług.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do
zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w
szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów
zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia
umowy.
3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni
pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści
nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie
konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej
formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

Autorskie opracowanie lektur literackich

Opracowanie epok literackich

Hej przyjacielu! Potrzebujesz pomocy daj znać.