Regulamin Sklepu

Poniższe przedstawienie regulaminu określa warunki korzystania ze sklepu internetowego: jpmatura.pl. Klienci korzystające ze strony https://jpmatura.pl/ oraz dokonujące na niej zakupu akceptują Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją przepisów zapisanych Polityce Prywatności. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022r. W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@jpmatura.pl

Życzymy udanych zakupów.

§ 1 Dane kontaktowe

Sklep internetowy jest dostępny na domenie jpmatura.pl i jest prowadzony przez Sprzedawcę – Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

W przypadku reklamacji, odstąpienia od umowy oraz informacji handlowych należy kontaktować się ze Sprzedającym:
• numer telefonu: 570739471
• adres e-mail: kontakt@jpmatura.pl
• adres do korespondencji pisemnej: Hebanowa 58/2, 62-020 Zalasewo

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie
Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7:00 – 22:00 siedem dni w tygodniu.

§ 2 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://jpmatura.pl/, prowadzony jest przez Jpmatura Sp. z o.o., wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), NIP 7822917260, REGON 52392056600000.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Warunkiem dokonywania sprzedaży Produktu lub Usługi przez Sprzedawcę jest zaakceptowanie przez Konsumenta niniejszego regulaminu.

Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 3 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – Jpmatura Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), NIP 7822917260, REGON 52392056600000.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://jpmatura.pl/

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

13. Operator Płatności – system płatności (Przelewy24) wybór Kupującego dokonanego w trakcie składania zamówienia. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 4 Wymagania techniczne i treści bezprawne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

• dostęp do Internetu,
• standardowy system operacyjny,
• przeglądarka internetowa,
• posiadanie aktywnego adresu e-mail,

Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

O funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony Sprzedawca informuje w opisie oferowanego Produktu na stronie sklepu internetowego.

Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania sklepu internetowego oraz innych klientów.

Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

Sprzedawca stosuje zabezpieczenie SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych.

§ 5 Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 6 Składanie i potwierdzanie zamówień

W celu złożenia Zamówienia należy:
• Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
• Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do Koszyka”;
• Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
• Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dodatkowe informacje, (opcjonalnie);
• Zaakceptować zasady i warunki strony internetowej;
• Kliknąć przycisk “Kupuje i płacę”;
• Opłacić zamówiony Produkt poprzez skorzystanie z dostępnych formy płatności;
• Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia przez wysłanie informacji na podany przez klienta adres poczty elektronicznej;
• Zamówienie zostaje zrealizowane po zaksięgowaniu przelewu.

§ 7 Dostawa produktu elektronicznego

Po zaksięgowaniu opłaty Kupujący przez System Płatności zostanie automatycznie przeniesiony z powrotem do Sklepu, gdzie zostanie odblokowana płatna zawartość Sklepu do swobodnego wykorzystania z uwzględnieniem praw autorskich. 

W przypadku wyczyszczenia ciasteczek w przeglądarce zostanie zablokowany Kupującemu dostęp do płatnych zasobów Sklepu. Wówczas Kupujący, wpisując adres mailowy podany w trakcie zakupu do okna zakupu uzyska ponownie dostęp do płatnej zawartości Sklepu. Dostęp czasowy jest uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, co wiąże się dla niego z utratą prawa odstąpienia od umowy (utratą prawa do ewentualnych zwrotów płatnych treści udostępnianych w formie abonamentu czasowego).

§ 8 Produkty fizyczne

Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Osobę Kupującą.

Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 72 h, chyba że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Osoby Kupującej. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Osoby Kupującej w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

§ 9 Oferowane metody dostawy oraz płatności

Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  • Produkt Fizyczny – Paczkomat lub Kurier Inpost – koszt dostawy 14,99 zł
  • Klient może skorzystać z bramki płatniczej Przelwy24.

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Osoby Kupującej jest Sprzedawca – jpmatura Sp. z o.o.

Dane osobowe Osoby Kupującej przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://jpmatura.pl/polityka-prywatnosci-i-polityka-cookies/

§ 11 Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użytkowania materiałów edukacyjnych dostępnych w Sklepie oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pomyłki w przedstawionej treści.

Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą poczty elektronicznej.

§ 12 Prawo odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 13 Reklamacja i gwarancja

Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Towary zwrócony w ramach procedury reklamacyjnej należy oddać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu.

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Osoba Konsumencka ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Osoba Konsumencka ma możliwość: zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy; zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Osobą Kupującą a Sprzedawca; skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw Osób Konsumenckich lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona Osoby Konsumenckiej.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Osoba Konsumencka może szukać na stronie internetowej HTTP://POLUBOWNE.UOKIK.GOV.PL.

Osoba Konsumencka może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem HTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy Osobami Konsumenckimi i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 15 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.